Regulamin

Regulamin Nagrody Polskiej Literatury Grozy
im. Stefana Grabińskiego
za rok 2017

 

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Komisję Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz przyznawania Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego.

 

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Nagroda – Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego.
Komisja (Organizator) – Komisja Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego złożona jest z osób organizujących Nagrodę i ma na celu współpracę oraz weryfikację działań każdego etapu Nagrody. Skład Komisji jest jawny.
Jury – Grupa ekspertów zaproszonych i zatwierdzonych przez Komisję mająca na celu wyłonienie laureata spośród nominowanych utworów. Skład Jury jest jawny, ogłoszony przez Komisję nie później niż do ostatniego dnia lipca bieżącego roku.
Czytelnik – każda osoba fizyczna, która bierze udział w Plebiscycie Czytelników.

 

§ 3
Ogólne informacje o Nagrodzie

1. Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za najlepsze, według werdyktu Jury, oryginalne prozatorskie utwory polskojęzyczne utrzymane w konwencji grozy, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku. Datą wydania utworu jest data podana na okładce, a w razie jej braku, data wprowadzenia utworu do sprzedaży detalicznej.
2. Kryterium według którego przyznawana jest nagroda, bierze pod uwagę innowacyjność utworu w historii literatury grozy, istotną z punktu widzenia społecznego i kulturowego problematykę, oryginalność pomysłu fabularnego oraz unikalny styl pisarski autora.
3. Celem przyznawania Nagrody jest upowszechnianie czytelnictwa, promowanie wartościowej literatury utrzymanej w konwencji grozy, a także ukazanie różnorodności polskojęzycznej oferty literackiej w ramach tej konwencji.
4. W konkursie uwzględnia się pierwsze publikacje utworów żyjących autorów ogłoszonych w książkach posiadających numer ISBN.
5. Pracami organizacyjnymi i koordynującymi niezbędnymi do przyznawania Nagrody zajmuje się Komisja.
6. Ramy organizacyjne dla postępowania konkursowego dotyczącego Nagrody tworzy Regulamin Nagrody.

 

§ 4
Etapy głosowania

1. Głosowanie wyłaniające utwory nominowane do Nagrody odbywa się dwuetapowo. Pierwszym jest Plebiscyt Czytelników, którzy oddają swoje głosy za pośrednictwem Formularza Nagrody. Drugim głosowanie Komisji na podstawie tego samego formularza.

Etap I – Plebiscyt Czytelników
a1. Plebiscyt czytelników odbywa się poprzez głosowanie za pomocą formularza na książki z listy udostępnionej przez Komisję.
a2. Lista została opracowana przez Komisję, ale uczestnicy mogą zgłosić także własną kandydaturę drogą elektroniczną pod adres e-mail Organizatora podany w zakładce “Kontakt”, o ile spełnia ona warunki zawarte w § 5.
a3. Czytelnicy będą mieli możliwość oddania głosu na wybrany utwór w ciągu około trzech tygodni od ogłoszenia rozpoczęcia Plebiscytu Czytelników. Fakt ten zostanie poprzedzony promocją internetową oraz oficjalnymi komunikatami na stronie Nagrody.
a4. W ramach Plebiscytu nominowane zostaną dwie pozycje, które uzyskały największą liczbę głosów.
a5. Zwycięzca Plebiscytu Czytelników otrzyma wyróżnienie, dlatego wyniki pozostają tajne aż do chwili wręczenia Nagrody.

Etap II – Głosowanie Komisji
b1. Głosowanie odbywa się w tym samym czasie oraz na tych samych zasadach, co Plebiscyt Czytelników.
b2. W ramach głosowania Komisji nominowane zostają trzy pozycje, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeśli pozycje pokrywają się z głosowaniem Czytelników, nominowane zostają tylko te książki.
b3. Głosowanie Komisji pozostaje tajne aż do chwili wręczenia Nagrody.

2. Wyniki Plebiscytu Czytelników oraz Głosowania Komisji zostaną ogłoszone w dniu wręczenia Nagrody, a następnie opublikowane w raporcie na stronie Nagrody.

 

§ 5
Przyznanie Nagrody

1. Nagroda przyznawana jest tylko dla powieści lub autorskiego zbioru opowiadań, za które uznaje się autonomicznie wydaną książkę o cechach zgodnych z definicją gatunku literackiego.
2. W razie wątpliwości dotyczących przynależności utworu do konwencji grozy Komisja podejmuje decyzję drogą głosowania.
3. Utwory publikowane jako części cyklu ocenia się oddzielnie. Części takie mogą być oceniane łącznie, jeśli ukazały się w tym samym roku i stanowią ścisłą kontynuację fabularną. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.
4. Lista utworów biorących udział w konkursie, zostanie zamieszczona przez Komisję na internetowej stronie Nagrody oraz w formularzu głosowania, a następnie również w mediach społecznościowych do dn. 3 lipca każdego roku. Lista może być uzupełniana przez Czytelników w ramach formularza.
5. Utwory autorów zasiadających w Komisji nie mogą brać udziału w głosowaniu, jak również wyklucza się ich z udziału w następnej edycji nagrody.
6. Utwory nagrodzone, a także dodatkowo nominowane przez Jury są przedstawiane w werdykcie Jury na galowej uroczystości podczas Krakowskiego Festiwalu Grozy KFASON, na którym przewidziane jest wręczenie statuetek i dyplomów twórcom. Ogłoszenie werdyktu Jury dla potrzeb Organizatora ma miejsce nie później niż 1 października br.

 

§ 6
Jury

1. Jury składa się przede wszystkim z literaturoznawców ze stopniem co najmniej doktora i dorobkiem naukowym w dziedzinie literatury fantastycznej, publikujących artykuły o fantastyce grozy. Możliwym jest udział osoby bez stopnia naukowego, jednakże o bezsprzecznym doświadczeniu i wiedzy w tematyce grozy. Skład Jury jest jawny.
2. W Jury nie mogą zasiadać przedstawiciele wydawnictw książkowych, publikujących prozę literacką, która może być przedmiotem Nagrody.
3. Jury powoływane jest co roku najpóźniej do dnia 31 lipca na okres jednej kadencji przez Komisję. Komisja tym samym koordynuje prace Jury, jak i zapewnia mu wszelkie potrzebne środki do prawidłowego działania.
4. Po zakończeniu głosowania Jury pełni funkcje orzekające, kwalifikujące i opiniotwórcze aż do dnia powołania nowego składu.
5. Liczba kadencji dla Jurorów nie jest ograniczona.
6. Liczba aktywnych Jurorów w jednej kadencji wynosi 5 osób.
7. Obowiązkiem Jurora jest zapoznanie się z nominowanymi książkami.
8. Wyniki głosowania Plebiscytu Czytelników oraz Komisji są przekazane Jurorom niezwłocznie po zakończeniu obu etapów głosowania.
9. Jurorzy otrzymują formularz głosowania drogą elektroniczną do dnia 30 sierpnia.
10. Głosowanie Jurorów polega na uszeregowaniu nominowanych powieści od najwyżej ocenianej, którym automatycznie przypisane zostają punkty w zależności od ilości nominacji. Jeśli są to cztery książki, to punkty będą przyznawane od 4 do 1. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów.
11. Punkty przyznane wskazanym przez Jurorów utworom są sumowane i na ich podstawie zostanie przyznana Nagroda.
12. Wszystkie głosowania są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów.
13. Niedotrzymanie terminu głosowania może skutkować wykluczeniem Jurora z dalszych etapów procedury, zwłaszcza jeśli w wyniku takiego niedotrzymania zagrożony jest harmonogram konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.
14. Jurorzy otrzymują gratisowe egzemplarze nominowanych utworów. Komisja występuje o gratisowe egzemplarze do wydawców.
15. Komisja ułatwia Jurorom wzajemny kontakt, aby wyeliminować lub ograniczyć konieczność osobistych spotkań lub posiedzeń Jury.
16. Za terminowość głosowania Jury, obliczenie wyników tego głosowania i sporządzenie końcowego protokołu, a także weryfikację poprawności oddawania głosów przez Jurorów odpowiada Komisja.
17. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Jury decyduje Komisja.

 

§ 7
Wyniki

1. Głosy Jury poparte zostaną jawną opinią recenzencką każdego Jurora.
2. W przypadku otrzymania identycznej liczby głosów przez kilka nominowanych utworów, Jury podejmuje dodatkowe głosowanie w celu wyłonienia laureata.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników następuje podczas Krakowskiego Festiwalu Grozy “Kfason”.

 

§ 8
Sprawy organizacyjne

1. Do zadań Organizatora i Komisji należą wszelkie bieżące prace nad Nagrodą, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania Nagrody w kolejnych latach.
2. Interpretacji postanowień Regulaminu dokonuje Komisja.
3. Każdy z Jurorów oraz członków Komisji ma prawo wystąpić z inicjatywą głosowania w sprawach istotnych dla przebiegu i procedur przyznawania Nagrody. Głosowania przeprowadza się zwykłą większością głosów. Za przeprowadzenie głosowań Jury odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji. Wynik każdego głosowania jest wiążący.
4. Do dnia opublikowania aktualnej wersji Regulaminu obowiązują zasady podane w wersji poprzedniej. W szczególności dotyczy to terminów ukonstytuowania Jury, publikacji listy zgłoszeniowej utworów, powoływania gremium Elektorów i zasad głosowania Jury w przypadkach decyzji proceduralnych i kwalifikacyjnych.
5. Kontakt z Organizatorem i Komisją następuje przez osoby wytypowane i odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.